HET ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS

Voor een kleine groep mensen met (ernstig) risicogedrag en waar de problemen zich aan het opstapelen zijn, is zorg nodig. Passende zorg om hen weer zo goed mogelijk me te laten doen in de samenleving. Dat betekent het organiseren van zorg voor en het creëren van veiligheid voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Om dit te kunnen bereiken is de samenwerking tussen zorg -en veiligheidsdomein van groot belang. Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossingen zijn in de dagelijkse aanpak van zorg of veiligheid alleen. Dan is er een overstijgende aanpak en samenwerking nodig om tot een doorbraak te komen. Dat is waarvoor het onafhankelijke Zorg- en Veiligheidshuis in het leven in is geroepen. Het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland is de plek waar experts op het gebied van straf-, bestuur,- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Hier wordt met aandacht en zorg, alle informatie vanuit de verschillende domeinen uitgezocht en geduid. Dit is de basis om actie te ondernemen en een overstijgende aanpak op zorg en veiligheid te schrijven die past bij iemands leven.

 Het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland is een netwerkorganisatie voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle waarbij straf- en zorgpartners en gemeenten samenwerken om te komen tot een ketenoverstijgende persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek.

Het Zorg- en Veiligheidshuis wordt bestuurd door een stuurgroep, bestaande uit bestuurlijke partners uit de deelnemende gemeenten, justitiële partners en zorgpartners. Het Veiligheidshuis kent meer dan dertig ketenpartners.

DE AANPAK

De procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis hebben de procesregie als een casus van een persoon voldoet aan de volgende basiscriteria: er spelen verschillende problemen die kunnen leiden tot crimineel of overlast gevend gedrag, samenwerking tussen meerdere organisaties op het gebied van zorg en veiligheid (minimaal dwang en drang), de problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op de gezinssituatie of in de directe omgeving of dat is de verwachting. Of er is sprake van ernstig vorm van een veiligheidsproblematiek (lokaal of gebiedsgebonden) dat om een overstijgende aanpak vraagt. Daarnaast is het van belang dat er in elke casus een casusregisseur is. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken organisaties. De casusregisseur heft contact, begeleidt en inventariseert wat nodig is voor de betrokkene. De samenwerking tussen de proces- en casusregisseur is van belang.

Onze aanpak in een infographic

CONTACT

Het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland heeft haar bureau aan de Zeven Alleetjes 1 in Zwolle, in het gebouw van de GGD IJsselland. Het centrale telefoonnummer van het Veiligheidshuis is: (088) 965 44 43. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland  stuur een e-mail naar info@zvhijsselland.nl.

Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Nederland
088 965 44 43
info@zvhijsselland.nl